| Registruotis
Į krepšelį Jūsų krepšelis tuščias
info@monrat.lt
+370 673 47642 My status

Taisykles

Bendrosios UAB "Monrat" verslo sąlygos
 

1. Taikymo sritis

(1) Su UAB "Monrat" sudarytoms sutartims taikytinos išimtinai tik šios verslo sąlygos. Šioms sąlygoms prieštaraujančios nuostatos bus užginčytos. Bet kokios nuostatos, kurių nėra šiose sąlygose, įsigalios tik esant aiškiam UAB "Monrat" rašytiniam sutikimui.
(2) Šios bendrosios verslo sąlygos taip pat galioja būsimų verslo santykių atžvilgiu, net jei dėl to nebus aiškiai susitariama iš naujo.
(3) Papildomi žodiniai susitarimai turi būti dokumentuojami ilgalaikėje duomenų laikmenoje, pvz., elektroninio pašto pranešimų forma. Bendrųjų verslo sąlygų, įskaitant šią patvirtinimo išlygą, pakeitimai, o taip pat pristatymo sąlygų ar terminų, kurie šalių susitarimu gali būti įpareigojantys arba neįpareigojantys, pakeitimai turi būti patvirtinti UAB "Monrat".
 

2. Pasiūlymai, sutarties sudarymas, įsipareigojimų vykdymo ir prekių pristatymo prievolė

(1) Visi šiuose tinklalapiuose esantys pasiūlymai yra prašymai pateikti kainą.
(2) Sutartis sudaroma remiantis Klientų užsakymu (pirkimo kainos pasiūlymu) iš vienos pusės ir UAB "Monrat" užsakymo įvykdymu ar rašytiniu siūlomos kainos priėmimu iš kitos pusės.
(3) Leistini ir daliniai prekių pristatymai, išskyrus atvejus, kai Klientas akivaizdžiai nėra suinteresuotas tokiu pristatymu ar jis jam akivaizdžiai nepriimtinas. Jei UAB "Monrat" pasinaudoja minėta teise, mokestis už pakavimo ir persiuntimo išlaidas bus reikalaujamas tik vieną kartą.
 

3. Kainos ir mokėjimo sąlygos

(1) Taikytinos užsakymo metu galiojančios kainoraščio kainos, kurios pateiktos Interneto puslapyje.
(2) Kainos skaičiuojamos pristatant iš UAB "Monrat" pagrindinės verslo vietos, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, be pakavimo ir siuntimo išlaidų.
(3) UAB "Monrat" tiekiamiems produktams taikomos tokios mokėjimo sąlygos: išankstinis mokėjimas, mokėjimas grynais pristačius prekes arba pagal pateiktą sąskaitą. Pasirenkant išankstinio mokėjimo būdą ar įgaliojimą nuskaityti sumas nuo kreditinių kortelių, būtina atsižvelgti į tai, kad bus pateikiama sąskaita. Kai už tiekiamus produktus apmokama pagal pateiktą sąskaitą, suma turi būti sumokama vėliausiai po prekių pristatymo.
(4) Jei Klientas vėluoja apmokėti sąskaitą, jis privalo mokėti 5 % dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo uždelstos skolos, taikant bazinę palūkanų normą, jei Klientas ar UAB "Monrat" neįrodo mažesnių ar didesnių nuostolių egzistavimo. Delspinigiai nuo uždelstos skolos pradedami skaičiuoti be įspėjimo, pasibaigus mokėjimo terminui.
(5) Kai mokama pagal pateiktą sąskaitą, UAB "Monrat" užtikrinamos žemiau išvardintos apsauginės teisės:
Prekės išlieka UAB "Monrat" nuosavybe iki visiško mokėjimo prievolės įvykdymo. Nuosavybės teisių išlaikymas pardavėjo žinioje nustoja galiojęs visiškai sumokėjus už prekes. Klientas neturi teisės disponuoti pardavėjo žinioje esančiomis rezervuotomis prekėmis. Jei UAB "Monrat" žinioje saugoma nuosavybė nustoja galiojusi dėl pateiktų prekių modifikavimo (pvz., susiejant jas su kitais daiktais), Klientas tuoj pat perduoda UAB "Monrat" jungtinės nuosavybės teisę į dėl tokios sąsajos atsiradusį daiktą. Teisių perdavimas realizuojamas Klientui nemokamai saugojant dėl minėtos sąsajos atsiradusį naują daiktą UAB "Monrat" vardu.
Jei tretieji asmenys pareiškia teises į rezervuotas prekes, pvz., užstato pagrindu, Klientas privalo informuoti tokius asmenis apie mūsų nuosavybės dalį ir nedelsiant pranešti apie tai UAB "Monrat". Klientas privalo padengti UAB "Monrat" įsikišimo išlaidas, jei toks įsikišimas būtinas duotuoju atveju.
Jei dėl perpardavimo ar kitų priežasčių Klientas įgyja teisę reikšti pretenzijas ryšium su rezervuotomis prekėmis trečiųjų asmenų atžvilgiu, Klientas privalo pusę perteklinio rezervavimo teisių perduoti UAB "Monrat".
(6) Mokėtinomis sumomis UAB "Monrat" nuožiūra gali būti pirmoje eilėje užskaitomos ankstesnės skolos. Atsiradus teisinių išieškojimo priemonių išlaidoms, ypač įspėjimo išlaidoms, UAB "Monrat" gali užskaityti Kliento mokamas sumas šių išlaidų padengimui, vėliau – palūkanų padengimui ir galiausiai – pagrindinių paslaugų apmokėjimui.

 

4. Grąžinimo teisė

(1) Mes garantuojame Klientui neribotą grąžinimo teisę. Pageidavimas grąžinti prekes neprivalo būti pagrįstas. Prekės turi būti grąžintos per dvi savaites; kei užsakymo vertė viršija 140 Lt, prekių persiuntimas ir grąžinimas vykdomas UAB "Monrat" sąskaita ir rizika. Dviejų savaičių terminas prasideda pateikus verslo sandėrio pabaigą skelbiantį pareiškimą. Tačiau minėtas laikotarpis neprasideda, kol nepristatomos prekės.
(2) Jei prekės negali būti persiųstos paštu, pakanka laiku atsiųsti Kliento prašymą priimti prekes ilgalaikėje duomenų laikmenoje, pvz., elektroninio pašto pranešimų forma. Atsiuntimas laiku reiškia išsiuntimą dviejų savaičių laikotarpiu po verslo sandėrio pabaigą skelbiančio pareiškimo pateikimo. Tačiau minėtas laikotarpis neprasideda, kol nepristatomos prekės. Tuo atveju, kai programinė įranga perduodama Klientui elektroninėmis priemonėmis, pageidavimas grąžinti prekes įsigalioja tik tada, kai Klientas raštu patvirtina, kad pašalino programinę įrangą iš savo duomenų laikmenų.
(3) UAB "Monrat" įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 30 dienų po Kliento prašymo gavimo.
(4) Individualaus programos pritaikymo atveju grąžinimo teisė netaikoma.

 

5. Kompensacijos draudimas ir užlaikymo teisės

(1) Klientas neturi teisės užskaityti UAB "Monrat" naudai mokėtinų sumų savo pretenzijomis, išskyrus atvejus, kai Kliento pretenzijos yra neginčijamos ar turinčios teisinę galią.
Klientas neturi teisės reikšti UAB "Monrat" naudai mokėtinų sumų užlaikymo teisių, taip pat reklamacijų atveju, nebent jas sąlygoja tie patys sutartiniai santykiai.

 

6. Programinės įrangos produktai

(1) Nusipirkęs programinės įrangos produktą, Klientas įgyja tokio produkto naudojimo licenciją, sutinkamai su atitinkamo gamintojo licencijos sąlygomis, bei susijusius dokumentus, jei jie egzistuoja.
(2) Klientas pripažįsta minėtas licencijos sąlygas pirmą kartą panaudodamas programinės įrangos paketo produktus. Programinė įranga išlieka licencijos turėtojo intelektine nuosavybe. Visi UAB "Monrat" parduotuvėje ar Interneto svetainėje įvardinti prekių ženklai, firminiai pavadinimai ir logotipai priklauso siūlomų prekių gamintojams. Naudojant pristatytas prekes, būtina atsižvelgti į trečiųjų asmenų atžvilgiu taikytinas teises.
(3) Papildomai galioja atitinkamų programinės įrangos gamintojų garantijos nuostatos. Klientas privalo pirmiausia ne teismo keliu bandyti reikalauti programinės įrangos gamintojo garantijos taikymo.
(4) Klientas privalo atitinkamai apsisaugoti nuo duomenų praradimo. Kadangi instaliuojant naują programinę įrangą ar keičiant instaliuotos programinės įrangos konfigūraciją egzistuoja duomenų praradimo pavojus, Klientas privalo prieš instaliuojant naują programinę įrangą ar keičiant instaliuotos programinės įrangos konfigūraciją imtis pakankamų duomenų apsaugos priemonių siekiant išvengti duomenų praradimo.

 

7.  Garantija

(1) Garantija apsiriboja atsarginių dalių tiekimu ar smulkiais pataisymais UAB "Monrat" nuožiūra, gavus pretenziją dėl defektų. (Visų prekių atžvilgiu galioja papildomos garantijos sąlygos, jei tokias sąlygas minėtoms prekėms taiko gamintojai.)
(2) Jei laiku neįvykdomas įsipareigojimas atlikti smulkius pataisymus ar tiekti atsargines dalis, Klientas gali savo nuožiūra reikalauti pirkimo kainos sumažinimo ar sutarties anuliavimo. Terminas yra mažiausia keturios savaitės. Smulkūs pataisymai ar atsarginių dalių tiekimas laikomas neįvykdytu, kai po trijų bandymų pašalinti defektą nepasiekiamas pageidautas rezultatas.
Kliento pretenzijos atlyginti žalą, pvz., dėl įsipareigojimų nevykdymo, įsiskolinimo pasibaigus sutarties galiojimui, papildomų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, šalutinių nuostolių, nuostolių dėl neteisėtų veiksmų ar kitų teisinių priežasčių nėra priimtinos, išskyrus atvejus, kai UAB "Monrat" privalome atsakyti už garantuotos kokybės trūkumą ar dėl tyčios ar grubaus aplaidumo. Ši išimtis negalioja pretenzijoms, pateiktoms pagal produktų garantijos įstatymą.
(4) Pretenzijos dėl akivaizdžių defektų ar transportavimo metu padarytos žalos privalo būti pateiktos dviejų savaičių laikotarpiu.
(5) Jei reklamacijos buvo nepagrįstos, o gaminys – be defektų ir trūkumų, UAB "Monrat" turi teisę pateikti Klientui 140 Lt dydžio sąskaitą už persiuntimo ir patikrinimo išlaidas. Klientui paliekama teisė įrodyti mažesnes išlaidas, tuo tarpu mums paliekama teisė įrodyti didesnes išlaidas. Šiuo atveju Klientas privalo papildomai sumokėti persiuntimo išlaidas.
 

8. Duomenų apsauga ir konfidencialumas

Verslo eigai būtini duomenys turi būti išsaugoti ir, jei būtina, atitinkamo užsakymo vykdymo apimtyje perduoti susijusioms įmonėms bei tiekėjams ar bankams apskaitos tikslais.
 

9. Pranešimai

(1) Jei Sutarties šalys bendrauja elektroniniu paštu (E-Mail), jie pripažįsta neribotą tokiu būdu perduotų pranešimų galiojimą, laikantis žemiau įvardintų sąlygų.
(2) Elektroniniame pranešime įprasti duomenys negali būti nuslepiami ar vengiami pasitelkiant anonimiškumą, t.y., pranešime turi būti nurodytas siuntėjo vardas, elektroninio pašto adresas, pranešimo siuntimo laikas (data ir valanda), siuntėjo vardas turi būti pakartotas pranešimo pabaigoje. Šių nuostatų apimtyje gautas elektroninis pranešimas laikomas paneigiančio argumento, kad jis gautas iš kito partnerio, išlyga.
(3) Nevaržomai Internete perduodamiems duomenims konfidencialumo užtikrinimas netaikomas.
(4) Visi pranešimai turi būti ruošiami lietuvių kalba.
 

10. Bendrosios nuostatos

(1) Ryšium su visais esamais ir būsimais (pasibaigus sutarties galiojimui) juridiniais santykiais, susijusiais su sutartimi, sutarties šalys susitaria vadovautis Vokietijos teise.
(2) Sutarties kalba yra lietuvių kalba.
(3) Teismo vieta yra Kaunas.
(4) Jei atskiros šių Bendrųjų verslo sąlygų nuostatos yra pripažįstamos niekinėmis, tai neturi paveikti likusių susitarimų galiojimo.
Bendrosios UAB "Monrat"
verslo sąlygos

Jūs įdėjote prekę į krepšelį.